SOFiCAD rješenja

SOFiCAD je modularni sustav koji predstavlja dopunu funkcijama AutoCAD-a, a svoju primjenu nalazi u građevinarstvu.

Omogućuje korisniku vrlo fleksibilno radno okruženje. Zahvaljujući SOFiCAD-ovoj potpunoj integraciji AutoCAD, može se bez poteškoća raditi na uobičajen način jer je logika stručne izrade planova sadržana u njemu. Sve AutoCAD-ove funkcije mogu se koristitit u kombinaciji sa SOFiCAD-ovim funkcijama. Po svjetskim standardima, AutoCA-om se može riješiti mnoštvo nacrtnih problema, upotrebom različitih modula SOFiCAD-a. Svi ti moduli mogu biti kombinirani i samostalno primjenjeni u programu AutoCAD. Za specijalne planove armature nacrti se rade pomoću ActiveX API sučelja koje je prilagođeno korisniku. Ovakvo sučelje omogućuje import vanjskih objekata armiranja.

Detaljnije o najznačajnijim modlulima

SOFiCAD Detailing

SOFiCAD Detailing sadrži skup projektantskuh alata kojim se brzo izrađuju izvedbeni nacrti i planovi oplata.

detaljiranje

Primjer Soficad sučelja prilikom detaljiranja

Ključne značajke:

 • potpuno podržavanje svih AutoCAD-ovih naredbi
 • inteligentno pozicioniranje
 • potpuno asocijativno kotiranje
 • asocijativno označavanje razina (visina)
 • bogati katalog simbola i konstruktivnih elemenata
 • čarobnjak kataloga
 • čarobnjak tunelskih presjeka
 • uvoz konstrukcijskih čeličnih sekcija iz SOFiSTiK FEA

SOFiCAD Reinforcement

SOFiCAD Reinforcement je alat za crtanje planova armature na AutoCAD platformi. Modularni software SOFiSTiK AG-a podupire cijeli proces planiranja, počevši do arhitektonskih planova temeljem kojih se rade strukturalne analize pa sve do konstruktivnih planova armature za izgradnju.

SOFiCAD reinforcement

Detaljna izrada plana armature s maksimumom iskoristivosti

Opće značajke:

 • integracija u AutoCAD i ADT
 • bilo koja AutoCAD-ova naredba za uređivanje može se primjeniti i na armaturne elemente
 • kratak period prilagodbe, brzo se uči
 • raspoređena armatura lako se modificira
 • automatska prilagodba pri razvlačenju (stretching) komponenti objekta
 • atomatska rekalkulacija količina
 • automatska ili ručna specifikacija označenih šipki
 • iskaz armature i planova savijanja
 • import rezultata SOFiSTIK analiza i drugih FEA progama

SOFiCAD-BAMTEC

BAMTEC koristi pojedinačne armaturne zastirače(tepihe) za betonske ploče umjesto konvecionalne mrežaste armature. Ovi zastirači se sastoje od jednoosnih ravnih šipki i zavarenih poprečnih traka. Obzirom na činjenicu da se zastirači proizvode pojedinačno za bilo koji nacrt i konstrukcijsku analizu, višak materijala je reduciran gotovo na nulu. Do 40% materijala može biti sačuvano u usporedbi s konvencionalnim armaturnim prostiračima. Nakon što se geometrija zastirača odredi u projektantskom uredu, SOFiCAD (opcionalno na temelju prethodono obavljene FE – analize, tj. pomoću SlabDesigner-a) se koristi za automatsku proizvodnju nadzornih, proizvodnih i izvedbenih nacrta. Paralelno ovom procesu generira se datoteka za kontrolu strojeva za krojenje armature. Cijeli lanac procesa za projektiranje ploče i njenu proizvodnju pokriven je programima: SlabDesigner, SOFiCAD-plan armature i BAMTEC. To rezultira mnogo ekonomičnijim projektiranjem i gradnjom.

bamtec

Postavljanje zastirača

Karakteristike

 • proizvodi zastirače potpuno automatski ukljućujući njihove odgovarajuće izvedbene i proizvodne nacrte
 • potpuna podrška svih AutoCAD-ovih formata
 • primjenjiv sa ili bez odgovarajuće FEM analize
 • jednostavna promjena pravca polaganja
 • dodatna područja armiranja mogu se definirati kao vrijednosti ili danim promjerom i rasponom
 • promjeri šipki i duljine mogu se mjenjati u bilo kojem trenutku – sadržani se plan tada automatski prilagodi